Начало /   Проекти /   Депа за битови отпадъци /   Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) Стара Загора

Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) Стара Загора

Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) Стара Загора

Възложител – Община Стара Загора, „Еко Про Консулт“ ЕООД
Година на изготвяне на проекта – 2010

Проект в работна фаза
Основната цел е създаване на възможност за крайно обезвреждане на неопасни отпадъци, образувани на територията на община Стара Загора

Целите, които трябват да се постигнат с изготвянето на идейния проект са:

  • Създаване на център за обезвреждане на неопасни отпадъци, който да отговаря на нормативните изисквания за изграждане и експлоатация на депа за неопасни отпадъци;
  • Осигуряване на максимален обем депониран отпадък, при условия, определени от конфигурацията и размера на представената за целта площадка.
  • Разработване на вариантни решения за изграждане на депото
  • Постигане на етапност на влаганите инвестиции.
  • В новия център за обезвреждане на отпадаци ще се депонират такива, които съгласно наредба №3 от 01.04.2004г. се класифицират като неопасен отпадък:
  • Битови отпадъци;
  • Неопасни производствени отпадъци;
  • Инертни отпадъци.

Основни параметри на площадката:

Разглежданата площадка за изграждане на „Регионален център за управление на отпадъците, Стара Загора” е разположена в границите на землището на с. Ракитница, община Стара Загора, североизточно от селото. Тя се намира на около 2 км преди центъра  на селото и на 1.0 кm от покрайнините му, в ляво от пътя Стара Загора – Чирпан
Площадката на РЦУО Стара Загора има обща площ 325,080 dka, в която са включени – застроена площ 280.234 dka и зелени площи 44,85 dka.
Застроената площ включва: приемна зона, четири броя клетки за неопасни отпадъци, зона за пречистване на замърсени води, площадка на газстанцията, общински събирателен център, сепарираща  и компостираща инсталации.

Техническите характеристики

Наименование Мярка Клетка 1 Клетка 2 Клетка 3 Клетка 4 Общо
1 Обща площ – РЦУО dka         325.080
2 Полезна площ клетки dka 72.692 49.094 42.259 20.128 184.173
3 Обем m3х103 1240.034 1038.795 1012.131 315.840 3606.800
4 Запръстяване 10% m3х103 124.003 103.879 101.213 31.584 1295.590
5 Слягане 20% m3х103 248.007 207.759 202.426 63.168 721.360
6 Полезен обем m3х103 1364.037 1142.67 1113.344 347.424 3967.480
7 Време на запълване год. 7.58 6.35 6.19 1.93 22.05
8 Годишен отпадък m3х103 180 180 180 180  
9 Техническа рекултивация            
9.1 Временна -площ dka 29.010 32.440 8.03 - 69.480
  -обем  запръстяване (0.2м)   5802 6488 1606 - 13896
9.2 Крайна - площ   48.555 42.290 64.610 33.90 189.355
  - обем (слой1,8/0,3м) m3х103 87399 76122 116298 61020 340839
10 Общ обем клетки m3х103 1333.235 1121.405 1130.035 376.860 3961.535
11 Брой клетки   1 1 1 1 4
12 Конструкция на клетките   Изкоп/ насип Изкоп/ насип Изкоп/ насип Изкоп/ насип Изкоп/ насип

Обектът, предмет на проектиране  представлява площадка, условно разделена на две зони:

  • Приемна зона – административна  обслужваща;
  • Технологична зона – осъществява основната дейност по третиране на отпадъци – депонирането им, вкл. и площадка за сепарация и компостиране

Приемната зона се обслужва от външен път, който я свързва с пътя Ст. Загора – Чирпан (път Nо.66). Тази зона е разположена в западния край на площадката на РЦУО. При навлизане на пътя в приемната зона е предвидено отклонение от него на север към общинския събирателен център. След преминаване през приемната зона се навлиза в технологичната зона, където се осъществяват основните процеси на третиране на неопасните отпадъци.