Начало /   За нас

За нас

Дружеството е регистрирано на 25.06.2005г. като пряк наследник на Проектантското звено на фирма “Станилов” ЕООД.

Дружеството е собственост на „Станилов” ЕООД, управител е инж.Георги Станилов. Седалището на фирмата е в град София.

Основният предмет на дейност е проектиране.

Проектантското звено на фирма „Станилов” ЕООД е създадено и развито с цел решаване на проектни задачи и проблеми на фирмата при изпълнението на СМР.

Дружеството разполага с високо квалифицирани специалисти в следните направления – “Хидротехническо строителство”, “Хидромелиоративно строителство”, “Конструкции на сгради и съоръжения”, “Геодезия”, “Организация и изпълнение на строителството” и “Безопасност и здраве в строителството”.

Всички проектанти във фирмата са регистрирани в съответните секции на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и са с придобита съответната проектантска правоспособност.

Проектантската дейност на дружеството е насочена главно към хидротехнически и екологични съоръжения, като депа за промишлени и битови отпадъци, укрепване на свлачища, корекция на реки, хидроенергийни съоръжения и др. Проектират се също така стоманобетонни и метални конструкции на многоетажни жилищни и административни сгради, промишлени и складови цехове, еднофамилни къщи и др. Разработките са предимно на хидротехническа, технологична, конструктивна част и планове за безопасност и здраве.

Дейността на дружеството е застрахована чрез сключена полица за „ Професионална отговорност в проектирането и строителството”.

Фирма „ЕС ДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД притежава сертификат по стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008 „Системи по качеството. Изисквания”.