Ес Джи Проект

Ес Джи Проект е дружество, регистрирано през 2005 г. като наследник на Проектантското звено на фирма “Станилов” ЕООД. То е създадено и развито с цел решаване на проектни задачи и проблеми, възникнали при изпълнението на СМР, част от обекти на строителната фирма.

Проектантската дейност на дружеството е насочена главно към хидротехнически и екологични съоръжения, като депа за промишлени и битови отпадъци, укрепване на свлачища, корекция на реки, хидроенергийни съоръжения и др. Проектират се също стоманобетонни и метални конструкции на многоетажни жилищни и административни сгради, промишлени и складови цехове, еднофамилни къщи и др. Разработките са предимно на хидротехническа, технологична, конструктивна част и планове за безопасност и здраве.

Дружеството разполага с високо квалифицирани специалисти в направленията “Хидротехническо строителство”, “Хидромелиоративно строителство”, “Конструкции на сгради и съоръжения”, “Геодезия”, “Организация и изпълнение на строителството” и “Безопасност и здраве в строителството”. Всички проектанти са регистрирани в съответните секции на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и са с придобита проектантска правоспособност.

Сертификати

Ес Джи Проект притежава сертификати по стандартите                       ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.